Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


lu/tacia.]              FLORA INDICA.                  189

mils that lie is acquainted with a second triandrous species, represented by a-part of
Wallich's No. 4952, evidently a misprint for 4959, as the former of these numbers
is not a Menispcrmaceous plo.nt.

3. It. oblonga (Miers in Taylor's Annuls, ser. 2. vii. 43) ; caule
fulvo-pubescente, foliis oblongis vel lanceolatis utrinque glabris, pani-
culis elongatis petioles pubescentes longe superantibus pleramque folio
brevioribus. — Cocculus oblongus, Wall, Cat. 4963 !

HAB. In Malaya ad Singapur, LobbJ Malacca, Griffith! et Penang,
(».«.)

Fmtex alte scaudens. Folia, acuta vel longe acurninata, mucronata, basi rotundata
vel aculiuscula, tenuiter coriaoea, utrinque prater petioliuri nervumque medium stibtus
pul)esceutps glabra, subtus pallida et nervusa, 8-8 poll, louga, 1-4*- lata, petiolo
-2f-14-pollicari, basi pseudo-articulato. Panicula elongate, "paullo supra-axillares,
fcemhieae solitariaj, masculse pleruniqtie 2-3 superpositse gracUiores, 3-8-pollicares,
fulvo-pubescentes, raraulis 1-2 polliearibns mulfcifloris vel apicem versus plurifloris.
Sepaia exteriora minuta, iuleriora crassa, extus tomentosa, late ovalia, apiculo in-
flexo, testivatiouc subvalvata.
The sj)ecimen of L. xrandws, Lour., ut tlic British M ut>cuuia lias the leaveis of this
spccius, but the inflorescence is more like thai of the next species, the male panicles
beius few-flowered, and the peduncles, from which the drupes have fallen, solitary.
It may, however, prove to be an abnormal state of Z. oblonga.
3. L* velutina (Micrs in Taylor's Annals, ser. 2. vu\ 43) ; caule
velutino, foliis late pvalibus vel ovaii-oblongis subtus vel utrinque fulvo-
tomeutosis,,paniculis petiolos subsequaiitibug paucifloris, staminibus 6,
drupis obovatis. — A, Gray, Bot. Wilk&s* &p. i. 40. Cocculus veluti-
nus, Wall. Cat. 4970 !
HAB. Mergui, Griffith! Moulmein, Loll! Singapur, Wallicb! — (v.s.)
DiSTiUB, Ins. Philip., Cumhy, No. 2-i02 !
Yrute.x scaudens, caule dense aureo- vel fulvo-tomentoso demum glabrescente. Fo-
lia ovali-oblonga, oblonga vel laneeolata, forma et magnitudiue valde varia, basi ro-
tuudata vel acuta, interdum obliqua, triplinervia, cseterain penuinervia, acuta cum
mucrone paryo, rarius obtusa, interdum obtusissima et fere rotundata, supra glabra
(exceptis junioribufl) sed secus costam fulvo-pubesceiitia, (in sicco) crebre reticulato-
veuosa, subtus cum petiolis (juniora dense, adulta sparse) fulvo-tomentosa, 3-6 poll.
louga, J-4 lata, petiolo 4-li-po)licarl Panieida axillaves vel saspius paullo supra-
axQlarcs, solituriai vel plures in eadem axilla, petiolo subbreviores, rarius secus ramu-
los axillare* aj>hyllos dispositte, fulvo-tomcntosffl, paaciflorro. Bractea sqnamajfonnes.
Mores fuseo-villosi, Sepala interiora rotundata, intus glabra, aist. valvata. Petal*
obovttto-apathulata, rotusa vel truncata. PeditnctUi fructifcri iu spewmine soliturii,
pollicares. BrHjuf obovatto, courpi'essce, pollicares, giabraj. PttttuMn laivo, obova-
tuni, sroua lata earituili cincttim.
4:. L. cuspidata (ILf, et T.) ; foliis ovato- vel obloiigo-lanoeolatU
actimiuafcis glubris, paniculis masculis petiolos parum superantibusj
fosuaincis subuuifloris, stauiinibus 6*9, drupis supglobosis. — Cocculus
cuspidatus, Wall. Cat. 4960 I Hypserpa cuspidata, Mitrs in Taylor's
Aimals, ser. 2. vii. 40.
HAB. lu Zeylania, TTalk&r! Gardner! Thwttitet!; iu Teaasserim £
Mergui, (Jrffitk!; Silliet et Khasia, WallJ— (»,*.)
W-utcje alte sv-andous.  lia until clegauter striatuli, juttiorca jmbewwttcs.  jft
busi rotundata vel subeuuoalu, 3^ucrvia, tcuuilcr coriuwa, luciUu, crcbrc rcticula